Служба по трудова медицина
Служба по трудова медицина „Санико Трейд” ЕООД

♦ Служба по трудова медицина
► Наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние на работещите във връзка с условията на труд
► организиране на периодични медицински прегледи и изследвания;
► изготвяне на анализ на резултатите от проведените периодични медицински прегледи и изследвания;
► уведомяване на избрания общопрактикуващ лекар за заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещия, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение;
► изготвяне на заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа;
► изготвяне на ежегодни обобщени анализи на здравното състояние на работещите във връзка с условията на труд;
► изготвяне и/или поддържане на здравни досиета за проследяване на здравното състояние на всеки работещ във връзка с условията на труд.

♦ Оценка на професионалния риск за здравето и безопасността на работещите
► изготвяне на вътрешнофирмени документи, свързани с процедурата по оценка на риска;
► изготвяне на карти за оценка на професионалния риск;
► разработване на мерки за предотвратяване, отстраняване, намаляване и управление на установения риск.
► предоставяне на информация на работещите за рисковете, свързани с работата;
► разработване на физиологични режими на труд и почивка.

♦ Обучение по безопасност и здраве при работа
► първоначално и ежегодно обучение на членовете на комитета/групата по условия на труд;
► обучение на длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси, специалиста/специалистите по безопасност и здраве при работа, лицата, които провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа;
►организиране и провеждане на обучение по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ.
♦ Съдействие при попълване на декларацията по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд
♦ Преглед на наличната документация в областта на здраве и безопасност при работа за съответствието й с действащата нормативна уредба и актуализиране при необходимост
♦ Изготвяне/актуализиране на вътрешнофирмени документи, касаещи провеждането на инструктажите и обучението, съгласно изискванията на Наредба № РД-07-2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
♦ Изготвяне на правила, инструкции за безопасна работа

Служба по трудова медицина

Служба по трудова медицина „Санико Трейд” ЕООД