Служба по трудова медицина „Санико Трейд” ЕООД

Служба по трудова медицина „Санико Трейд” ЕООД консултира и подпомага фирмите в тяхната дейност по прилагане на законодателството в областта на здравословните и безопасни условия на труд, и химичните вещества и смеси с цел опазване здравето и безопасността на работещи и потребители.

„Санико Трейд” ЕООД е дружество, базирано в град София, което развива своята дейност на територията на страната и чужбина. Служба по трудова медицина „Санико Трейд” ЕООД разполага с висококвалифицирани специалисти, притежаващи богат опит в оценката на риска, безопасността на труда, професионалните заболявания и опасните химични вещества и смеси.
„Санико Трейд” ЕООД  е утвърдено и наложено дружество на пазара в този бранш и се радва на доверие от страна на клиенти и партньори.

 

Служба по трудова медицина „Санико Трейд” ЕООД

Дейностите, които компанията извършва са :
– оценяват условията на труд на работните места на служителите ;
– консултират и подпомагат работодателя по всички въпроси, свързани с трудовия процес;
– оценяват риска за работниците на работните места – влияние на химикали и други опасни вещества ;
– разработват препоръки по нормативни документи ;
– наблюдават здравословното състояние на служителите ;
– разработват мерки за отстраняване на риска за здравето на служителите ;
– обучават длъжностни лица и работници за правилата за опазване на здравето ;
– периодично организират профилактични медицински прегледи ;

 
Служба по трудова медицина „Санико Трейд” ЕООД

Служба по трудова медицина „Санико Трейд” ЕООД