Индустриални химикали

Индустриални химикали – Санико Трейд ЕООД

Индустриални химикали
► Нотифициране на Европейската агенция по химикали за класификацията и етикетирането на веществото или веществата, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008
► Изготвяне на информационни листове за безопасност и етикети
►Прекласифициране на смеси съгласно Регламент 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси.
► Изготвяне на Уведомления до Министерство на здравеопазването за химикали, класифицирани като опасни въз основа на физико-химичните и токсикологичните си свойства, съгласно изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС)
►Аутсорсинг
►Консултации и обучения

Служба по трудова медицина

Служба по трудова медицина „Санико Трейд” ЕООД