Служба по трудова медицина „Санико Трейд” ЕООД

Службата по трудова медицина към „САНИКО ТРЕЙД” ЕООД е създадена и успешно работи повече от 13 години. Регистрирана е в Министерство на здравеопазването през 2002 г. и е пререгистрирана съгласно изискванията на Закона за здрвословни и безопасни условия на труд с УДОСТОВЕРЕНИЕ № 003-3/07.02.2012 г.
Службата по трудова медицина обслужва предприятия от сферата на следните икономически дейности:
 Образование;
 Здравеопазване;
 Ветеринарномедицинска дейност;
 Административни и спомагателни офис дейности;
 Държавно управление;
 Производство на химични продукти;
 Производство на метални изделия;
 Производство на мебели;
 Производство на хранителни продукти;
 Сухопътен транспорт;
 Търговия;
 Охранителна дейност.

В Службата по трудова медицина работят високо квалифицирани специалисти и консултанти с дългогодишен практически и административен опит в областта на трудовата медицина, здравословните и безопасни условия на труд, опасните химични вещества и смеси.

Служба по трудова медицина

трудова медицина