Детергенти

Детергенти – Санико Трейд ЕООД

Детергенти
►Изготвяне на информационни листове за безопасност, информационни фишове за съставките, етикети
► Консултации и обучение

Оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси съгласно Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси

Служба по трудова медицина

Служба по трудова медицина „Санико Трейд” ЕООД