Услуги и консултации за боициди

Услуги и консултации за боициди– Санико Трейд ЕООД

Биоциди
►Услуги и консултации за боициди
►Изготвяне на технически досиета и материали за разрешаване пускането на пазара на биоциди съгласно националното законодателство и законодателството на Европейския съюз.
►Прекласифициране на биоциди съгласно Регламент 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси.
►Аутсорсинг
►Изготвяне на Уведомления до Министерство на здравеопазването за химичния състав, физико-химичните и токсикологичните свойства на биоцидите, съгласно изискванията на ЗЗВВХВС
► Консултации и обучение за изискванията за пускане на пазара на биоциди

Служба по трудова медицина

Служба по трудова медицина „Санико Трейд” ЕООД